هندسه و پلان


تــوضــیحــات
فــایل ها

هندسه در زبان اسکیس نقش بسیار مهمی دارد در این درس سعی در بیان تاثیر نیرو های اصلی در ایجاد پلان داریم.

این درس در دو حوزه پلان فرمی و پلان ترکیبی ارایه می شود.

مباحث پلان در حیطه ترکیب و همچنین نیرو ها در حوژه فرمی خود قابل تقسیم است.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۰:۴۵:۰۰
بخش اولتگ ها : معماری اسکیس آتلیه معماری غفوری پلان اسکیس ارشد

مشاغل : معمار مهراز