کاربندی رسمی بندی یزدی بندی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در هنر ایرانی اسلامی در لخش معماری یکی از زیباترین و همچنین پرکارترین آثاری که نیاز به بحث و مداقه دادمبحث کاربندیاست.

در این درس سعی در ارایه ی روش ها و تکنیک های ایجاد کاربندی در کروکی معماری خواهیم داشت.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : کروکی راندو آتلیه معماری غفوری مهراز

مشاغل : معمار مهراز