فرآیند طراحی نمای شماتیک


تــوضــیحــات
فــایل ها

فرآیند های طراحی متعددی وجود دارد یکی از این فرآیندها

استفاده از نماهای شماتیک در۶ وجه اصلی یک مکعب می باشد در این بخش سعی در آموزش این فرآیند به عنوان اصلی ترین روش طراحی در معماری شهر های کنونی و همچنین بهبود فرم ها  خواهیم داشت.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
هندسه مربع
هندسه مثلث
مقطع نرم و هندسه دایرهتگ ها : اسکیس فرم نمای شماتیک فرآیند طراحی

مشاغل : معمار مهراز