گشتی در هندوستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

هندوستان از کشورهایی است که معماری آن بسیار تحت تاثیر معماری ایران قرار گرفته است اگرچه این کشور پیش از ورود نادر به آن هم تحت تاثیر معماری ایران با مهاجرت مغول ها به آن بوده است.

اما دارای فرهنگ معماری بومی ای نیز هست که کمی مطالعه در این زمینه خالی از لطف نمی باشد.

در این درس به یادگیری کروکی می پردازیمو به بررسی عناصر و موتیف ها در معماری هند اشاره می کنیم.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها : معماری کروکی آتلیه معماری غفوری رایگان آموزش رایگان

مشاغل : معمار طراح مهراز